تبلیغات

سلام

در این پست كد جالبی را به شما عزیزان معرفی می كنیم. به وسیله ی این كد می توانید در سایت یا وبلاگتان ویدیویی را پخش كنید.

عمل كرد كد در مرورگرها (نرم افزار های تماشای سایت)

نگارش مرورگر عمل می كند/نمی كند
7.0 Internet Explorer عمل می كند
3.0 Mozilla Firefox (beta) عمل می كند
9.0 Netscape عمل می كند

جهت اعمال این كد در سایت یا وبلاگتان طبق آموزش زیر عمل كنید.

<object style="border: 3px solid " height="300" width="300" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6"> <param name="volume" value="100">
<param name="Url" value="Video-Address"> <param name="enableContextMenu" value="-1"> <param name="rate" value="1"> <param name="balance" value="0"> <param name="currentPosition" value="0"> <param name="defaultFrame" value> <param name="playCount" value="1">
<param name="autoStart" value="0"> <param name="currentMarker" value="0"> <param name="invokeURLs" value="-1"> <param name="baseURL" value> <param name="mute" value="0"> <param name="uiMode" value="full"> <param name="stretchToFit" value="0"> <param name="windowlessVideo" value="0"> <param name="enabled" value="-1"> <param name="fullScreen" value="0"> <param name="SAMIStyle" value> <param name="SAMILang" value> <param name="SAMIFilename" value> <param name="captioningID" value> <param name="enableErrorDialogs" value="0"> <embed src="Video-Address" stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true" height="165" width="135" name="WMP1"> </embed></object>

یك: در متن كد به جای عبارت های "Video-Address" آدرس فایل ویدیویی كه می خواهید در سایت یا وبلاگتان پخش شود را وارد كنید. توجه داشته باشید كه برای مثال اگر ویدیویی در كامپیوتر خود داشته باشید نمی توانید آن را برای دیگران بگذارید مگر آنكه آن را آپلود كنید.

دو: پس از انجام مرحله ی اول كد را در جایی كه می خواهید نمایش یابد قرار دهید.

موفق باشید